ZERU ( 041402262381 X 061402246638 )

Jon Koldo Bikandi (Iurreta)

P Nac 102 *

 

P. Nac= 42 Kg

 

P. 90= 144 kg (1.13 kg/dia)

 

P. 210= 303 kg (1.32 kg/dia

 

 

061402246638   Ama / Madre

P Nac 90  //  P Mat 83  //  P Canal 109 **  //  Conf 103 *  // Eng 93  

ICO Vida 80    //   ICO Carne  105 *                                                                                                                                                                               

041402262381   Aita / Padre

P Nac 111 ** // P Mat 103 * // P Canal 98  // Conf 103 * // Eng 102 *  

ICO Vida 109  **    //   ICO Carne  104 *